نه ميشه دل بريد ازت
نه ميشه دست كشيده و رفت
چي داري تو خودت كه من
اين جوري به دلم نشست
يه حسه فوقالعاده ايي
يه عشق جاودانه ايي
دليل واسه شروع يه
شعر عاشقانه ايي

دوباره اومدي با چشمات هواييم كني
منو عاشق تر از ايني كه هستم كني
دله ديوونرو ديونه تر كني
يا ميخواي بيچاره رو وابسته تر كني

از وقتي كه دل تورو ديده
با ما را نمياد
هر چي بش ميگم ولش كن
كوتاه نمياد
تويه تنهايي و خلوت همش از عشق ميگه
همين كه ميرسه به تو
زبونش بند مياد