بعد از تو من کوهِ دردم
با حالِ زار گریه کردم
حتی با این خونه سردم
نیستی پیشم چه هوایی
امشب عشقم تو کجایی؟
چه حالیم بدونِ تو
منو شکست جنونِ تو
چه حالیم با گریه هام
آرامشی نموند برام
گریه های پشتِ شیشه
یادت این جاس تا همیشه
فکرت از من دور نمی شه
عکست تو قاب رو دیواره
خونه عطرِ تورو داره
چه حالیم بدونِ تو
منو شکست جنونِ تو
چه حالیم با گریه هام
آرامشی نموند برام