یه شب با غصه اومد
بغصمو شکست تازه شد دردم
باز گریه کردم
چیزی نگفتم به کسی آخه من دیوونه
پر غروره دنیای سردم
وقتی غصه سر اومد همه چی خوب بود
باز گریه کردم دم غروب بود
آخه دوباره بین من و دل آتیش به پا شد
اونروزا دلم خیلی تنها شد
تا تو رسیدی از راه بردی دنیامو با یه اشاره
قلبم زود اینو فهمید جز به تو باختن راهی نداره
چشمام تا تورو دیدن خنده رو لبهام گل کرد دوباره
غصه راهشو گم کرد دید توی دنیام جای نداره