لبخند بزن
با من بمون حرفی بزن تنها نرو
من قلبمو میدم به تو
با من بخون حتی تو غم حتی یکم
من با تو ام تو هم به من لبخند بزن
لبخند بزن
با تو پروانه میشم پر میکشم تا اوج ابرا
با تو عاشقتر میشم حتی تو رویا
دستاتو محکم میگیرم توی دستم
تا که باورت بشه عاشقت هستم
تو صدای قلبمو نشنیدی انگار
همه نالهامو تو شبای تب دار
دست گذاشتی روی پیشونیه داغم
گفتم با تو ام عزیزم گل باغم