من دوست دارم هوایی شدم چرا سرکارم یارم یارم
من عاشقتم فدائی شدم چرا بی قرارم یارم یارم
هر جا سخن از یار میاد من سر و پا گوش به یارم جانم
«نفس میزنه بی یار قرار این نبود این بار
نیشت عسل شیرین انگار نه انگار»
یک عمر نشستم به هوای تو عزیزم که بیایی
در حصرت دیدار تو دیوانه ترینم تو کجایی
آن صورت ماهت آن برق نگاهت
آن نم نم باران آن عشق و خیابان
کجائی کجائی کجائی
حریفت نمیشم من پس تو کی میائی
نفس میزنه بی یار قرار این نبود این بار
نیشت عسل شیرین انگار نه انگار